Generalforsamling 2024

 nn   NielseRichard ff

Ordinær Generalforsamling 21.02.2024

                                          Dagsorden 2024

1. Valg af dirigent.

Bjarne Rullhøj blev valgt.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. Leif Hermann fremlagde årsberetningen. Der har bl.a. været store udfordringer vedrørende stormflod og højvande. Dette har påvirket banens drift specielt på sportingbanen. 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Kasserer Bent Standard fremlagde årets regnskab der udviste en fin balance. Årets overskud ca 53000 kr og en balance på ca 1,2 mill.

4. Indkomne forslag. Der blev fremsat et forslag om at en evt beslutning ang. vindmøller skulle tages på en extraordinær generalforsamling. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 På valg af bestyrelsesmedlemmer :
Andreas Harrild             Modtager ikke genvalg   Nyt Best.Medlem Hans Jørgen Pedersen
Morten Ellehammer     Modtager ikke genvalg   Nyt Best.Medlem Claus Larsen
Leif Hermann                Modtager genvalg            Leif fik genvalg

På valg af suppleanter :

Gert Pedersen      Richard Nielsen blev valgt som 1 suppleant og  Gert fik genvalg som 2 suppleant.

6. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
På valg af revisorer : 
Carl Hesselbjerg     Carl blev genvalgt  
Jens Kolte                Jens blev genvalgt              

På valg af revisorsuppleanter : 
Bjarne Rullehøj    Bjarne blev genvalgt 
Marian Chriel       Mariann blev genvalgt

7. Bortlodning af fasaner. De heldige vindere af fasaner blev Hans Rasmussen, Marianne Nielsen samt Jens Kolte

8. Eventuelt. Der blev sidste år vedtaget at der skulle nedsættes et skydeudvalg. Dette arbejdes der fortsat på.